EGZAMIN

Egzamin państwowy kat. "B" składa się z części teoretycznej oraz praktycznej

Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części.

Sprawdzian z wiedzy podstawowej – 20 pytań, takie same dla wszystkich kategorii prawa jazdy.

Odpowiadamy TAK lub NIE

Na przeczytanie treści mamy  ma 20 sekund.

Kolejne 15 sekund przeznaczonych jest na odpowiedź.

Wśród tych 20 pytań podział jest następujacy:

10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – 3 punkty.

 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – 2 punkty.

4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – 1 punkt.

12 pytań z wiedzy specjalistycznej, odnoszących się do zagadnień związanych z poszczególnymi kategoriami prawa jazdy lub pozwoleniami

Możliwe są tu już 3 odpowiedzi (A, B, C), przy czym tylko jedna z odpowiedzi może być prawidłowa

Czas na rozwiązanie jednego zadania – 50 sekund

Wśród tych 12 zadań jest następujący podział

6 pytań o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)

4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)

2 pytania o małym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)

prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź

odpowiedzi należy udzielić w określonym czasie (po upływie czasu pojawi się następne pytanie)

nie ma możliwości powrotu do wcześniejszego pytania i zmiany odpowiedzi

Żeby zdać egzamin teoretyczny, trzeba uzbierać  co najmniej 68 z 74 możliwych do zdobycia punktów

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: zadań realizowanych na placu manewrowym i jazdy w ruchu drogowym
Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie przez nas pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego. Po pozytywnym zaliczeniu części egzaminu odbywającej się na placu manewrowym, następuje sprawdzenie umiejętności kandydata na kierowcę w ruchu drogowym.

Przy ocenianiu kwalifikacji osoby egzaminowanej, egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

Sposób wykonywania manewrów na drodze,

Zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,

Umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,

Skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,

Sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem,

Umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, w szczególności najsłabszych i najbardziej narażonych, przez wykazywanie należytego szacunku do nich

Przygotowanie się do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy

Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

Upewnienie się o możliwości jazdy:
wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu.

Płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka).

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

Jazda drogami dwukierunkowymi jedno i dwujezdniowymi:
– o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
– posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki,obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.

Przejazd przez skrzyżowania:
– równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
– oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znaki: A7, B20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
– z sygnalizacją świetlną,
– na których ruch odbywa się wokół wyspy,
– dwupoziomowe (wjazd i zjazd) – dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

Przejazd przez przejścia dla pieszych.

Wykonanie jednego z trzech manewrów parkowania:
– parkowanie prostopadłe
– wjazd przodem wyjazd tyłem 

Parkowanie skośne
– wjazd przodem wyjazd tyłem 

Parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – wjazd tyłem wyjazd przodem (możliwa jedna korekta toru jazdy)

Zawracanie na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej
możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego (miejsce do zawracania wyznacza egzaminator).

Przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe oraz obok przystanku tramwajowego i autobusowego – dotyczy miast z komunikacją kolejową lub tramwajową.

Wykonanie manewrów:
wyprzedzania, omijania, wymijania,
zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu.

Hamowanie  do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)

Ośrodek Szkolenia Kierowców ELKA

Adres

 ul. Ogrodowa 5

47-400 Racibórz

GODZINY PRACY BIURA

Pon – Pt   10:00 – 16:00

TELEFON

792 321 466

600 297 776

Copyright © osk-elka.pl

Designed by Piotr Półgrabia